Slide Background

 

Zapisy i rekrutacja do klasy pierwsze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim

na rok szkolny 2024/2025

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej      w Gryfowie Śląskim  informuje, iż od 01.02.2024r. do 15.02.2024r.  trwa rekrutacja do klasy I uczniów z obwodu szkoły na rok szkolny 2024/2025

Wnioski kandydatów spoza obwodu, w przypadku wolnych miejsc będą przyjmowane w terminie od 06.03.2024r. do 13.03.2024r.

OBWÓD SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W GRYFOWIE ŚLĄSKIM

Pakiet dokumentów do wypełnienia można odebrać w sekretariacie szkoły, pobrać ze strony internetowej www.sp2.gryfow.pl lub odebrać w Publicznym Przedszkolu na ul. Młyńskiej 8 w Gryfowie Śląskim.

Preferowane sposoby dostarczenia dokumentów rekrutacyjnych:

 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: sp2gryfow@gmail.com z tytułem wiadomości „ZGŁOSZENIE – KLASA 1”
 • do skrzynki pocztowej umieszczonej przy budynku głównym szkoły na ulicy Uczniowskiej 11.
 • Dokumenty można składać także osobiście w sekretariacie szkoły

(od poniedziałku-do piątku 8:00 – 14:00).

Informacja telefoniczna: 75 78 13 269.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Komplet dokumentów:

 1. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim..
 2. Klauzula Informacyjna dla celów rekrutacji.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek ogólny)..
 4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wizerunek facebook)..
 5. Oświadczenie w przypadku braku możliwości uzyskania podpisu jednego z rodziców/opiekunów prawnych dokumentów na potrzeby rekrutacji.
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka wraz z rodzicem/opiekunem prawnym..
 7. Oświadczenie woli potwierdzenia przyjęcia dziecka do szkoły. – dostarczyć w terminie zgodnym z harmonogramem rekrutacji. (21.02.2024r.- 01.03.2024r.)

 

Dokumenty powinny być podpisane przez obojga rodziców/opiekunów prawnych.

 

Uwaga:

Przy zapisie konieczne jest przedłożenie następujących dokumentów:

  1. Akt urodzenia (kserokopia)
  2. Zdjęcie do legitymacji (podpisane)

Jeżeli posiada:

 1. Opinia wydaną przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną (kserokopia)
 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność dziecka (kserokopia)
 3. Orzeczenie o niepełnosprawności (kserokopia)

 

 

                                                                                            

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

w Gryfowie Śląskim

p.o. mgr Alicja Kuźniarz