Slide Background


 

Do 18 września 2020r trwa nabór uzupełniający na zajęcia w ramach projektu
Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej

 

 

1. Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów

– 1gr. Zajęcia wyrównawcze  z języka angielskiego

– 1gr. Zajęcia  z języka angielskiego „język angielski i my”

– 1 gr.„Zabawy matematyczne”

– 2gr.matematyka

– 1gr Zabawy z komputerem

– 1gr.Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów

 

2. Tworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu

– 1gr. „Świat wokół nas” zajęcia z przyrody poprzez eksperyment

– 1gr. „Badamy i doświadczamy”

– 1gr. „Młodzi odkrywcy”

 

3. Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi

– 1gr.zajęcia logopedyczne

– 2gr. zajęcia terapii pedagogicznej

Zajęcia będą realizowane od września do czerwca 2021r. według ustalonych harmonogramów. Informacje można uzyskać u nauczycieli prowadzących zajęcia lub u koordynatora projektu.

 

Koordynator projektu Alicja Kuźniarz

 

 

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: Oś priorytetowa: 10 Edukacja; Działanie: 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, Poddziałanie: 10.2.3 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – ZIT AJ.